آزمون مفاهیم فناوری اطلاعات IT

آزمون مفاهیم فناوری اطلاعات IT

قیمت:  رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

شرکت در این آزمون

آزمون مهارت ویندوز

آزمون مهارت ویندوز

قیمت:  رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

شرکت در این آزمون

آزمون مهارت واژه پرداز word

آزمون مهارت واژه پرداز word

قیمت:  رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

شرکت در این آزمون

آزمون مهارت powerpoint

آزمون مهارت powerpoint

قیمت:  رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

شرکت در این آزمون

آزمون فارسی چهارم ابتدایی(نوبت دوم)

قیمت:  رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

شرکت در این آزمون

آزمون قرآن چهارم ابتدایی(معنی کلمات)

قیمت:  رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

شرکت در این آزمون

آزمون هدیه ها چهارم ابتدایی(نوبت دوم)

قیمت:  رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

شرکت در این آزمون

آزمون اجتماعی چهارم ابتدایی(نوبت دوم)

قیمت:  رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

شرکت در این آزمون

آزمون علوم چهارم ابتدایی(نوبت دوم)

قیمت:  رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

شرکت در این آزمون

آزمون ریاضی چهارم ابتدایی(فصل1و 2)

قیمت:  رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

شرکت در این آزمون

آزمون علوم پنجم ابتدایی(نوبت دوم)

قیمت:  رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

شرکت در این آزمون

آزمون ریاضی دوم ابتدایی ( نوبت دوم )

قیمت:  رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

شرکت در این آزمون

آزمون ریاضی پنجم ابتدایی(نوبت دوم)

قیمت:  رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

شرکت در این آزمون

آزمون ریاضی ششم ابتدایی(نوبت دوم)

قیمت:  رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

شرکت در این آزمون

آزمون ریاضی چهارم ابتدایی(فصل 6 و 7)

قیمت:  رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

شرکت در این آزمون